u-konnbea-(haipnikkugiyamo-ta-siki)-(haipnikkumo-ta-siki)

sukuryu-konnbea-(haipnikkugiyamo-ta-siki)